Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Tin tức & Sự kiện > Kế hoạch về việc tổ chức Hội thảo khoa học sự kiện và nhân vật lịch sử tỉnh An Giang năm 2017

Kế hoạch về việc tổ chức Hội thảo khoa học sự kiện và nhân vật lịch sử tỉnh An Giang năm 2017

  UBND TỈNH AN GIANG

  HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ

  ___________________

 Số:        / KH-KHLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

      Long Xuyên, ngày 23 tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học sự kiện và nhân vật lịch sử

tỉnh An Giang năm 2017

         I- Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 1994 /QĐ-UB-TC ngày 14/9/2000 của UBND tỉnh An Giang cho phép thành lập Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2017 (mục hội thảo khoa học);

Thường trực Hội Khoa học Lịch sử tỉnh xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học năm 2017 về các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử liên quan đến sự hình thành và phát triển tỉnh An Giang từ năm 1757 đến nay.

          II- Nội dung Hội thảo khoa học:

         Theo dự kiến của BCH Hội Sử học tỉnh, năm 2017 sẽ tổ chức 04 cuộc hội thảo như sau:

  1. Lịch sử 260 năm từ Châu Đốc đạo đến thành phố Châu Đốc (1757-2017).
  2. Sự kiện lịch sử: 150 năm tỉnh thành An Giang thất thủ vào tay thực dân Pháp (1867- 2017) và các phong trào yêu nước ở An Giang trước khi thành lập Đảng năm 1930.
  3. Tổng đốc Trương Minh Giảng với An Giang (1833-1841).
  4. Nguyễn Tri Phương với công cuộc khẩn hoang ở An Giang thế kỷ XIX.

         III- Tham gia viết bài:

         – Mời Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Lịch sử Việt Nam, Viện Lịch sử Quân sự, Hội Khoa học Lịch sử TPHCM và các tỉnh ĐBSCL.

– Mời Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Trung tâm KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Sử Trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học An Giang.

         – Mời các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài tỉnh, các nhà quản lý, lãnh đạo tỉnh.

         Tất cả bài viết, Ban tổ chức Hội thảo lựa chọn bài báo cáo phát biểu trực tiếp trong hội thảo. Sau hội thảo, Hội sẽ phát hành kỷ yếu các bài viết của các tác giả tham gia, là tài liệu quan trọng để làm căn cứ nghiên cứu và học tập trong tỉnh sau này.

         IV- Kinh phí tổ chức:

         + Dự kiến một cuộc hội thảo 70.000.000 đồng/ cuộc x 4 cuộc = 280.000.000 đồng.

        

Nơi nhận:

– Sở KH&CN;

– Lưu: VP.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Hoài Dũng

Kế Hoạch