Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Thông báo > Chi Hội Trịnh Hoài Đức Thông Báo

Chi Hội Trịnh Hoài Đức Thông Báo

– Đề nghị hội viên Chi hội Trịnh Hoài Đức đóng hội phí năm 2014.

– Trong Báo cáo tổng kết năm 2014 gửi Thành hội SẼ KHÔNG CÓ TÊN hội viên chưa đóng hội phí năm 2014 trong danh sách Hội viên của Chi hội Trịnh Hoài Đức.

– Trong 2 năm 2013, 2014 có một số hội viên không tham gia sinh hoạt Chi hội liên tục nhiều kỳ, trong đó có hội viên vắng mặt có thông báo lý do nhưng cũng có một số hội viên không thông báo.

– Đề nghị hội viên không có thời gian tham gia sinh hoạt định kỳ vào ngày chủ nhật cuối quý, xin vui lòng thông báo chính thức đến Thường trực Ban Chấp hành Chi hội để có tiếng nói chính thức xin “Ngưng sinh hoạt Chi hội Trịnh Hoài Đức”.